Đã đóng đăng ký

Hết thời hạn đăng ký cho sự kiện.